Reservierung Tennishalle

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
Platz 2
Platz 3
Platz 4
Nishev H.
Nishev H.
Nishev H.
Kalkhofer H.
Jäger A.
Nishev H.
Nishev H.
G.Zwisler
Winterabo
Martinez D.
Nishev H.
Jasny P.
Sohm K.
Wohlgenannt K., Goltnik S.
Grubhofer M.
Winter Abo
Nishev H.
Winter Abo
Nishev H.
Winter Abo
Nishev H.
Jäger A.
Gastspieler
Jasny P.
Nishev H.
Feurstein M.
Platz 2
Platz 3
Platz 4
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

Farben

Abo
Mitglied
Gastspieler
Winterabo