Reservierung Tennishalle

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
Platz 2
Platz 3
Platz 4
Nisheva I.
Abbrederis T.
Kohler A.
Sohm K.
Nishev H.
G.Zwisler
Winterabo
Tollinger A.
Nishev H.
Dimitrov B.
Kalkhofer H.
Winter Abo
Nishev H.
Winter Abo
Nishev H.
Winter Abo
Nishev H.
Jasny P.
Jasny P.
Jasny P.
Jasny P.
Platz 2
Platz 3
Platz 4
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

Farben

Abo
Gastspieler
Mitglied
Winterabo